नया मुल्याङ्कन पद्दती अनुसार कक्षा ४ देखि ८ सम्म का लागी gradesheet प्रिन्ट गर्न सकिने Ledger सहितको Excel Sheet

https://drive.google.com/file/d/1ZHcoRnCtCC4jZ94MCBwGhYAl6SPr7DWQhttps://drive.google.com/file/d/1ZHcoRnCtCC4jZ94MCBwGhYAl6SPr7DWQ/view?usp=drivesdk/view?usp=drivesdk

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *