कक्षा १० गणित विषयको नया विशिष्टिकरण तालिका 2078 डाउनलोड गर्नुहोस्।

https://moecdc.gov.np/np/specification-grid

https://moecdc.gov.np/np/specification-grid

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *