विध्यालय तहमा गणीत विषयको हाजिरिजवाफ प्रतियोगिता लगायत अन्य प्रतियोगीतामा सोध्न सकिने विषयवस्तु समेटेर तयार गरिएको अध्ययन सामग्री आवस्यक परे डाउनलोड गर्नुहोस् ।

https://drive.google.com/file/d/1TxKQ7sa-HucBBROfNswDbKqspcgP0vgW/view?usp=drive_link

कक्षा ९ र १० काे त्रैमाशिक परीक्षा र वार्षिक परीक्षाका लागी Ledger, Grade sheet र characteristics Certificate अटोमेटिक तयार गरी प्रिन्ट गर्नका लागी नया Grading system 2079 अनुसार तयार पारीएकाे Excel Software.

https://drive.google.com/file/d/1KOdrj1ctbJv8kLSzpETOmnaItp6ryTjf/view?usp=drive_link

वालश्रम सामाजिक अपराध हो।

सामान्य भाषामा बालश्रम भन्नाले बालबालिकाद्वारा गराइएको कामलाई बुझिन्छ । यसलाई बृहत रुपमा व्याख्या गर्दा बालश्रम दुई वटा शब्दहरुले बन्दछ, त्यो हो बाल र श्रम । बालश्रमको व्याख्या गर्नुभन्दा पहिले बाल र श्रम छुट्टा छुट्टै परिभाषित गर्नुपर्दछ । बाल र श्रमको परिभाषामा नै धेरै विवाद छन् । सर्वप्रथम बाल भनेको बालबालिकालाई जनाउँदछ । बालबालिकाको परिभाषा र